สงขลา – ประชุมหารือคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนจะนะในการดำเนินการนำเสนอร่างผังเมืองรวม พร้อมเตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 9 ก.ค.นี้

วันนี้ (8 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการนำเสนอร่างผังเมืองรวม ใน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นสรุปข้อมูลรายสาขาที่มีผลต่อการวางผังและประเด็นร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นางอรษา จันทร์ดำ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายทรงกริช สรรพกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโลยี จำกัด นายมงคล ชนินทรสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองบริษัท พิสุทธิ์ เทคโลยี จำกัด นายกิตติภพ สุทธิสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

นางอรษา จันทร์ดำ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการขออนุมัติในการวางผังเมืองรวมชุมชนจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจะนะ ประกอบด้วย 3 เทศบาลและ 6 อบต. ได้แก่ เทศบาลตำบลจะนะ, เทศบาลตำบลบ้านนา, เทศบาลตำบลนาทับ, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง, องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า, องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม, องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โดยได้ทำการว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์ เทคโลยี จำกัด ดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ตามกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำหรับการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตที่กำหนด สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยที่ผังเมืองรวมได้มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและลอดคล้องกับ การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย

โดยในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค. 62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น. พร้อมขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจะนะ เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลนาทับ เข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและวางผังเมือง

ที่มาภาพ-ข้อมูล : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา