นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ เปิดโครงการ “พอเพียง เพียงพอ ตามหลัก 5 อ. สร้างสุขภาพดี” ณ ศูนย์สุขภาพฯ หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสุขภาพดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้นตามวิถีสุขภาพของแต่ละหมู่บ้าน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ให้มากที่สุด