นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้ไปร่วมงานประจำปี ของดีจะนะประจำปี 2562 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านพัก นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พร้อมเยี่ยมชมการจัดทำถังขยะเปียกบริเวณหลังบ้านพัก จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ทางอำเภอจะนะได้ดำเนินการทำถังขยะเปียก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่บุคลากร ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดสงขลา “วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด” ประเด็นที่ 1 การคัดแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบเก็บขน

นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ส่วนราชการและก็องค์กรต่างๆที่จะได้ช่วยกันทำให้ จังหวัดสงขลาสวยสะอาด