สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรม “พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562


วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดกิจกรรม “พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำโดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่เหล่าลูกเสือ

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่า “การที่ได้มาร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี รู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสถาปนากองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 เป็นการฝึกอบรมเหล่าลูกเสือให้รู้จักหน้าที่ของตน มุ่งกระทำคุณงามความดีตามกำลังความสามารถ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า”

ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัด ได้สืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาโดยตลอด โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือของจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ที่สำคัญ ๆ เช่น ด้านการอบรม จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ด้านการประกวด จัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อคัดเลือกผู้แทนจังหวัดไปร่วมการประกวดสวนสนามระดับภาค ด้านการพิจารณาผลงาน/การเลือกผู้บังคับบัญลูกเสือดีเด่น ด้านการทำผลงาน รายงานขอวูดแดจ์สี่ท่อน ด้านการทำผลงานการทำผลงานรายงานขอวูดแดจ์สามท่อน ด้านลูกเสือ-เนตรนารี โดยการคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมอบให้แก่ลูกเสือเนตร-นารีที่ได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่นต่อสถานศึกษา ครอบครัวหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออื่น และด้านการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี ให้ความร่วมมือเข้าร่วมเป็นอย่างดี สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกเสือในจังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในจังหวัดของตนเองอีกด้วย


นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ตนมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือในวันนี้ และพึงพอใจมากที่ได้รับรายงานว่ากิจการลูกเสือดำเนินไปด้วยความก้าวหน้า ได้รับการสนับสนุนจากทุกระดับทุกภาคส่วน แสดงว่าคณะลูกเสือมีความตั้งใจจริงและสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดตามอุดมคติและความมุ่งหมาย การฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นลูกเสือเนตรนารีเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ เพราะเยาวชนที่กำลังเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ในโรงเรียนจำเป็นจะต้องใช้ จำเป็นจะต้องได้รับการขัดเกลาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะร่างกายจิตใจเมื่อได้รับการฝึกหัดจะเกิดความแข็งแกร่งคล่องแคล่วว่องไว ก่อให้เกิดระเบียบวินัยอันเป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับรองรับความเจริญงอกงามทางวิชาการ ตลอดจนเกื้อกูลส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถใช้วิทยาการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นเยาวชนทั้งหลายที่ได้รับฝึกอบรมวิชาการลูกเสือ ถ้าได้ตั้งใจศึกษาฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสือให้แน่วแน่โดยตลอด ก็เชื่อว่าจะบรรลุถึงความดีงามความสำเร็จและความเจริญในชีวิต ทั้งยังสามารถจะช่วยเหลือประเทศชาติให้วัฒนาถาวรได้อย่างแน่นอน สมดังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธที่ว่า

“ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ สิ่งที่ข้าอยากได้นั่นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต อุปนิสัยใจคอดี ตลอดจนการประพฤติตนตามพระราชปณิธานของพระองค์ เพื่อว่าเมื่อเติบโตแล้วจะประพฤติตนเป็นไพร่ฟ้าข้าของแผ่นดินอันประเสริฐ ไม่เสียทีที่เกิดมาในชาติไทย จะได้ตั้งใจไว้ชื่อในโลกนี้ให้มีผู้นับหน้าถือตา และให้เขาทั้งหลายเข้าใจว่าชาติของเราเป็นชาติที่ยังไม่ตาย ยังถาวรและจำเริญยิ่งขึ้นไปในทุกวัน”

ด้วยพระราชปณิธานของพระองค์ท่านและความตั้งใจจริงของคณะลูกเสือ ตลอดจนแรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการลูกเสือของท่านทั้งหลาย กิจการลูกเสือจึงได้เจริญรุดหน้า มีความราบรื่นและมั่นคงตลอดมา