Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมใจเป็นหนึ่ง! “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับร่วมแบ่งปัน” ขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ สู่การพัฒนาการเกษตรทุกมิติ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณโรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเดิมนโยบายภาครัฐได้จัดการบริหารงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ออกเป็นภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด และภาคใต้ตอนล่างอีก 7 จังหวัด เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวในโซนทางภาคใต้เป็น 14 จังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนในการพัฒนา

โดยมีเป้ารหมายเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ Ysf และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกจังหวัดการจัดวางระบบโครงสร้างคณะกรรมการระดับเขตและแผนพัฒนา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และศึกษาดูงาน “ฟาร์มดีมาก” Ysf ต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนสละอาทิตย์” 

นายกรวิชญ์ มาระเสนา ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer Thailand กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อจะให้เกษตรกรรุ่นใหม่ Ysf ทั้ง 14 จังหวัดรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยทุกคนมาร่วมกันจัดระบบ ระเบียบโครงสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรโดยใช้คนรุ่นใหม่มาออกแบบแผนพัฒนาการขับเคลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรใหม่แห่งวงการเกษตรไทยเรา ที่นำเกษตรกรคนรุ่นใหม่มาออกแบบในการขับเคลื่อน และพัฒนาการเกษตรในด้านต่าง ๆ พร้อมกับพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ