เวทีระดมความคิดจัดทำ แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ ได้ 50 โครงการ “ดร.หมิง” เชื่อมโยงสู่ภาคปฏิบัติ ด้วยความร่วมมือ “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” นำ หาดใหญ่ สู่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว น่าลงทุน

ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล หรือ “ดร.หมิง” รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด ในฐานะประธานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เผยว่า หลังจากการประชุมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง” สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

พร้อมทั้งมีการสนทนากลุ่ม Focus Group ใน 5ประเด็น 1. ท่องเที่ยวและ MICE 2. การค้าและบริการ 3.ศูนย์กลางการแพทย์ 4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองอัจฉริยะ และ 5. อาหารและเกษตรแปรรูป โดยมีภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนร่วมระดมความคิดกว่า 300 คนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากที่ชาวหาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาหาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ชาติ

ในประเด็น “พื้นที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ” ที่กำหนดให้เมืองในจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ของภูมิภาค เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงาน ที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาอัตลักษณ์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาเศร ษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง