“สวนปันสุข” เมืองตรัง สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน เด็ก ๆ ได้ลงมือทำ นำห่างจอ ไม่ติดเกม

นางจารุณี คงรอด หรือ “น้าหมี” ของเด็ก ๆ เล่าถึงที่มาของสวนปันสุข ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง บนพื้นที่ 10 ไร่แบ่งออกเป็นสัดส่วนในการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นสวนที่ตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่า

เดิมพื้นที่สวนทั้งหมดใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือยางพารามาโดยตลอด แต่ด้วยภาวะเศรษฐกจิ ตกต่ำจึงคิดต่าง หันมาทำเกษตรผสมผสาน ชอบกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้น เหลือจากการกินก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน และออกขายที่ตลาด เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ด้วยที่บ้านมีลูกหลานหลายคน พฤติกรรมของเด็ก ๆ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว อาทิ เด็กติดจอโทรศัพท์ หรือติดเกม จึงเกิดแนวคิดหากิจกรรมเชิงเกษตรภายในสวนให้เด็ก ๆ ลองลงมือทำเป็นกิจกรรมที่อยู่กับธรรมชาติ เรียนรู้วิธีพึ่งพาตนเองได้ และกลายเป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ ทั่วไป “เด็กห่างจอ ไม่ติดเกม” และเป็นพื้นที่ที่แบ่งปันให้คนทั่วไปพาเด็ก ๆ ออกมาทำกิจกรรมด้วยกันในสวนปันสุข

ขณะเดียวกัน รณรงค์ ในชุมชนรวมกลุ่ม กันปลูกผักที่ปลอดภัย เพื่อใช้กินในครัวเรือนและสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แรงบันดาลใจคือ การสร้างสุขให้ตนเอง ครอบครัว และคนทั่วไปที่มาเยือน ทุกคนได้กินของที่ปลอดภัย ได้อยู่กับธรรมชาติและภูมิลำเนาของตนเอง”