วาระที่ 11 รุกแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้นเลือกชุมชนต้นแบบ ผลักดันโรงเรียนสีขาว ใช้กิจกรรมทู บี นัมเบอร์วัน ดึงเยาวชนพ้นยาเสพติด “รองผู้ว่าฯไพโรจน์” เดินหน้าป้องกัน-ปราบปราม-บำบัด

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา 12 วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ใน วาระที่11 “แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น” ด้วยแผนการขับเคลื่อนที่กำหนดเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1.โครงการชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ 2. โครงการโรงเรียนสีขาว 3. โครงการ TO BE NUMBER ONE และ 4. การเร่งปราบปรามผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบวาระที่ 11 กล่าวว่า การขับเคลื่อนวาระที่ 11 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้นเป็นการทำงานเชิงรุก โดยมอบหมายให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

เริ่มต้นด้วยการคัดเลือก “ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ”โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละอำเภอสำรวจในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง หมู่บ้านที่ป้องกันยาเสพติด เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกต่อด้วยการขับเคลื่อน “โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายเป็นแกนหลัก ได้กำชับเน้นย้ำให้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน, การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เยาวชนทั้งในชุมชน สถานศึกษาและสถานบริการโดยยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางภายใต้หลักคิด “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”