สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ “เซ็นทรัลแล็บไทย”ใช้แล็บช่วยคนตัวเล็ก ผลักดันเกิดการต่อยอดสินค้า “โชค ชีวนันต์” โอกาส SMEs สงขลาเข้าถึงการบริการ ให้คำปรึกษา-คูปองส่วนสด

“โชค” นายชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ ประธาน BizClub จังหวัดสงขลา และประธานฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานพาณิชยกรรม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาเผยว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “เซ็นทรัลแล็บไทย” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการใช้แล็บประชารัฐที่ได้มาตรฐาน ISO ตรวจวิเคราะห์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ SMEs ไทย

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ เซ็นทรัลแล็บไทย ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ ภายในศูนย์วิจัยยางสงขลา ถือเป็นโอกาสเข้าถึงการใช้บริการแล็บของผู้ประกอบการคนตัวเล็กสงขลาที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ และให้สิทธิคูปองส่วนสดการตรวจวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ

สมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเข้าใช้บริการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ นำไปสู่การขยายตลาดของสินค้าของตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันการรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจ

โชค กล่าวว่า ตนในฐานะประธาน Biz Club จังหวัดสงขลา ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ได้รับข้อมูลที่กว้างขวาง และข่าวสารความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ โดยกระจายข้อมูลไปยังสมาพันธ์ฯ ทำงานควบคู่กันไป เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ