ดร.อภิวรรณ์ ดำแสงสวัสดิ์ หรือ “ดร.วรรณ” ประธานฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาฝีมือแรงงานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า พวกเราสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เครือข่ายองค์กร SMEs เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลา แบ่งภารกิจเป็นฝ่ายต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน และมีส่วนร่วมในทุก ๆ ฝ่ายในการประชุมระดมความคิดเห็น

โดยตนรับผิดชอบฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและ พัฒนาฝีมือแรงงาน นำความรู้จากการเป็นที่ปรึษาธุรกิจมาส่งเสริม SMEs ด้านเกษตรแปรรูป และในทุกเดือนจะเป็นผู้แทนสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านเกษตรของ จ.สงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เพื่อนำปัญหาของเกษตรกรมาระดมความคิดแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมอาทิ ปัญหาพริกล้นตลาด ที่อ.ระโนด เนื้อที่ปลูกมากกว่า 3,000 ไร่ จากราคามากกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัมตกต่ำ ไม่ถึง 20 บาท ทำให้เจ้าของสวนขาดทุน โดยแจ้งปัญหาให้แต่ละฝ่ายรับรู้ระดมสมองร่วมกัน ควรลดปริมาณการปลูกลงเหลือ 2,000 ไร่ เพื่อให้ได้ราคาสูงกว่า 40 บาท ขณะนี้ราคาขายขยับสูงถึง 57 บาท

ทั้งยังผลักดันให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายด้วยตัวเอง ตัวอย่างกิจกรรมที่สมาพันธ์ฯจัด อาทิ โครงการรวมพลคนตัวเล็ก เพื่อนำเกษตรกรเข้ามาอบรมให้ความรู้ แนวคิดการแปรรูปผลผลิตในชุมชน คิดสร้างสรรค์ เสริมนวัตกรรม ให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด

ดร.วรรณ เผยว่า ด้วยชีวิตเติบโตมากับพ่อแม่เป็นเกษตรกร ทำสวนผลไม้และยางพารา ทำให้ซึบซับและรักทางด้านเกษตร รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจึงทำสวนกล้วยปลอดสารพิษ “ไร่ฐิภูตา” บนพื้นที่ 13 ไร่
ที่ต.วัดสน อ.ระโนด โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กล้วยตาก แป้งกล้วย แป้งแพนเค้กสำเร็จรูป ไซรัปจากกล้วย และเซรั่มสกัด จากล้วย ซึ่งอย่ขู ั้นตอนของการวิจัย

เดิมตนทำงานบริษัทหลักทรัพย์กว่า 23 ปี บริหารจัดการสาขา ขยายสาขาในภาคใต้, นักวินิจฉัยโรงงานด้านให้คำปรึกษากิจการและโรงงาน รวมถึงเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอนMBA ปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา รับผิดชอบ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาเอก และทำธุรกิจด้านการศึกษาระหว่างประเทศที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย