ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) เผยว่า โรงเรียน ญ.ว. มีนักเรียนกว่า 4,200 คน ครูประจำ 204 คน ด้วยปรัชญา “เรียนดีกีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” การรับสมัครนักเรียนแบ่งเป็น1. การสอบเข้าเรียน 90% และเงื่อนไขพิเศษ 10% อาทิความสามารถพิเศษ นักเรียนพิการตาบอด

ปีการศึกษา 2561 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มถึง 53 คน วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุด 94 คะแนน วิชาอังกฤษสูงสุด 96 คะแนน วิชาภาษาไทย สูงสุด 97 คะแนนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มถึง 28 คน วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุด 90 คะแนน วิชาอังกฤษสูงสุด 92.5 คะแนน วิชาภาษาไทย สูงสุด 90 คะแนนและวิชาสังคมศึกษา สูงสุด 74 คะแนน

ล่าสุด ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ให้เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สูงสุด เป็นอันดับ 1 ซึ่งสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียน ชื่นชมถึงพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนสูงขึ้น

“ความสำเร็จของ ญ.ว. สิ่งสำคัญคือ การทุ่มเทของทุกฝ่าย ทั้งคุณครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง คอยสนับสนุน รวมถึงผลักดันให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

 

ดร.ถนอมทรัพย์  กล่าวว่า การเข้ามาบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่อย่าง ญ.ว. และเป็นที่ยอบรับระดับประเทศ เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมาก ด้วยความเป็นผู้หญิงทำให้ใส่ใจรายละเอียดรอบด้าน มีส่วนร่วมกับนักเรียนและครูในทุกกิจกรรม ทำให้มีเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองและนักเรียน