สงขลา | ปลูกฝังเยาวชนใส่ใจวินัยจราจร! คุมเข้มปลอดภัยทางถนน

สงขลา – รองผู้ว่าฯ ไพ  โรจน์ ขับเคลื่อนวาระ 2 “สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน” ตามนโยบาย “ผู้ว่าฯวีรนันทน์” มุ่งปลูกฝังเยาวชนใส่ใจวินัยจราจร พร้อมกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

วาระที่ 2 “สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน” จาก 12 วาระ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ของนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลานั้น ในวาระที่ 2 ชู 4 จุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ได้แก่
1.นักเรียน นักศึกษา เป็นต้นแบบในการรักษาวินัยจราจร
2. รณรงค์ถนนปลอดภัย รักษาวินัยจราจร (โครงการถนนสีขาว)
3. การแก้ไขปัญหาการกีดขวางเส้นทางการจราจร
4. การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามภารกิจด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามกรอบวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คณะทำงานกำกับติดตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยเน้นการสร้างวินัยจราจร มีประเด็นในการดำเนินงานและความคืบหน้าประกอบด้วย การให้นักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบในการรักษาวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฎิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกันน็อค ห้ามแซงซ้าย และการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน การรักษาวินัยจราจร ภายใต้โครงการถนนสีขาว กวดขันการปฏิบัติตามกฎจราจร

รวมถึงการแก้ไขปัญหาการกีดขวางจราจร และการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่ เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด