สงขลา | “ผู้ว่าฯวีรนันทน์”เปิดประตูเมืองมิตรคนพิการ

สงขลา – “ผู้ว่าฯวีรนันทน์” นำสงขลาสู่เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล โดยปรับสภาพแวดล้อมที่สาธารณะทุกคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ทุกมิติ สอดรับ “วาระเมืองแห่งความสุข”

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและบรรยายพิเศษ เรื่อง สงขลาเปิดประตูเมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดให้สงขลาเป็นเมือง
ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile CityFor All Songkhla) โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ราชการ โรงพยาบาลและพื้นที่สาธารณะสำหรับรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ที่มุ่งเน้นจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้คนพิการสามารถออกจากบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทางสังคม และสารในชีวิตได้อย่างอิสระโดยสอดคล้องกับวาระสงขลา ปี 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ในวาระที่ 10 พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์