สงขลา – ขับเคลื่อนวาระ 6 พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ หนุนสร้าง-ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 อำเภอสงขลา ป้องกันภัยแล้ง

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนวาระสงขลา วาระที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นปัญหาด้านอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
  2. แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวี
  3. แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมี
  4. แก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ
  5. สร้างแก้มลิงขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร
  6. ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ

นายศักระ กปิลกาญจน์ กล่าวว่า ตามที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 งบกลางปี รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝาย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง จำนวน 67 จังหวัด ในอัตราไม่เกิน 30,000 สาย ภายใต้งบประมาณ 3 พันล้านบาท ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม2562 ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

โดยได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยในที่ประชุมจะมีการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเอกสารและข้อปฏิบัติในการอนุมัติโครงการ