1 กรกฏาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางอำลาคณะข้าราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อันประกอบด้วย ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ที่ได้ทุ่มเทการทำงานตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาว่า นับเป็น 6 ปีที่มีความหมาย สิ่งที่อยากเห็นก็คือ อยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ และภายใต้ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ต้นที่ว่า “ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง” ภายใต้บริบทอันนี้ทำให้เห็นว่า ถ้าเราร่วมกันทุ่มเททำหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

เกือบ 6 ปีที่ผ่านมา พวกเราชาว อบจ.สงขลา ทำให้หลายภาคส่วน หันมามองพวกเรา เมื่อก่อนหลายคนอาจมองข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง อบจ. แต่ 6 ปีที่พวกเราได้ทุ่มเท ให้กับองค์กรแห่งนี้ การประเมินจากบุคคลภายนอก นั่นคือตัวชี้วัดสำคัญ รางวัลอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่รางวัลคือผลของตัวชี้วัด กว่า 30 รางวัลที่ได้มา นั่นคือตัวชี้วัดในแต่ละด้านของพวกเรา จากคะแนนในด้านต่าง ๆ จากที่เราเคยอยู่ท้าย ๆ หรือกลาง ๆ ของจังหวัด กลับมาเป็นที่หนึ่งของจังหวัด และเป็นที่หนึ่งลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย จาก 76 จังหวัด นี่คือสิ่งที่คิดว่าพวกเราคงภาคภูมิใจ

ฉะนั้นจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเรา และอยากให้พวกเรารักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ทำให้เป็นองค์กรต้นแบบ ทำให้เป็นแบบอย่างของท้องถิ่นอื่น ๆ ที่อาจยังไม่เข้าใจ หรือไม่มีเวลาที่จะมาทบทวนสิ่งเหล่านี้

นี่คือความจำเป็นที่พวกเราต้องช่วยกัน ในการพัฒนากลไกในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ทุกครั้งที่เข้ามาในองค์กรแห่งนี้ ท่านต้องมองดูที่หลังป้ายประชาสัมพันธ์ของพวกเรา จะเห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “เวลามีปัญหาทุกคนจะไปที่ท้องถิ่น” ดังนั้นเราต้องทำให้ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้

“ผมเชื่อว่า 6 ปีที่ผมนั่งที่นี่ ได้มองเห็นศักยภาพของพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ แม้เราเป็นองค์กรที่มีบุคลากรน้อย แต่เราก็สามารถทำงานมีประสิทธิภาพ มากกว่าองค์กรใหญ่อีกหลาย ๆองค์กร ฉะนั้นจึงอยากให้เรารักษาสิ่งดี ๆ อย่างนี้ไว้ เพื่อให้อยู่คู่กับองค์กร เราต้องมีวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ที่จะทำให้ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาอยู่ อบจ.สงขลา”