เย็นวันนี้ 24 มิถุนายน 2562 ที่ ตลาดประชารัฐต้องชม “หลาดสยาม” หรือบริเวณลานจอดรถ สยามนครินทร์ คอมเพล็ก หาดใหญ่ มีการงาน “Southern offline Market ตลาดประชารัฐต้องชม หลาดสยาม” โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางผุสสดี จ๋ายเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาการแทนพาณิชย์จังหวัดสงขลา นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และประชาชนเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

การจัดงาน “Southern offline Market ตลาดประชารัฐต้องชม หลาดสยาม” นั้น เป็นการนําสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีศักยภาพจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการคัดสรรและการรับรอง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาสู่การจัดแสดงงาน “Southern offline Market ตลาดประชารัฐต้องชม หลาดสยาม”

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ในงานยังมีส่วนแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ มาร่วมอุดหนุน ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ และร่วมสนับสนุนสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดภาคใต้ในงาน สุขช้อป สุขกิน สุขเที่ยว สุขในที่เดียว! ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้