วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูทิค โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดสัมมนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภำค ประจำปี 2562 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ดร.พีระพงศ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน


นายธนวัตน์ พูนศิลป์ กล่าวว่า โครงการสัมมนาเรื่อง : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณ สัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก โครงการประกาศเกียรติคุณรางวัล จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ที่มีเป้าประสงค์ในการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ สร้างศรัทธาแก่สังคมไทย


ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ที่หอการค้าไทย ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว มีการคัดเลือกธุรกิจที่บริหาร จัดการด้วยหลักจรรยาบรรณ สร้างต้นแบบกว่า 160 องค์กร ซึ่งต้นแบบเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจชั้นดี ที่พร้อมถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการบริหารองค์กรอย่างมีจรรยาบรรณ แก่ธุรกิจที่สนใจ


โดยในปี 2562 ได้กำหนดจัดโครงการจรรยาบรรณสัญจรใน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียง ขอนแก่น ภาคเหนือ เชียงใหม่ ภาคตะวันออก ระยอง ภาคใต้ สงขลา และในครั้งที่ 4 ซึ่งหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าในการจัดงาน โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกหอการค้า จังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการ และสถานบันการศึกษาด้านธุรกิจ เข้าร่วมจำนวนมาก