วันนี้ 26 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.ภาคใต้ กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตร “ผู้บริหารนุคไทยแลนด์ 4.0” เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยการบูรณาการงานร่วมกันของงบประมาณ โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในสถานศึกษาและปอเนาะ ,โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนใต้ แนวทางโรงเรียนพระดาบท,โครงการส่งเามภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร และโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาชนจังหสัดชายแดนใต้ ,โครงการกีฬากศน.ชายแดนใต้,โครงการลูกเสือกศน. ชายแดนใต้และ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มป่ะสิทธิภาพมผู้ที่เข้าร่วมอบรม ในการจัดการตนเอง การวางแผนและการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ซึ่งในรุ่นที่ 1 มีผู้บริหาร สำนักงานกศน.จังหวัด และระดับอำเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมจำนวน 64 คนและ      รุ่น 2 ซึ่งเป็นยุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน