เมื่อวันนี้ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดแคมป์ 35 จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้ประกาศแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ขั้นตอนให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ ผู้นำศาสนา ร่วมกิจกรรม

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือ Camp 35 ถือเป็น ต้นแบบ ของการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในมิติของการบำบัดรักษา ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มีการเปิดค่าย ในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 240 คน ทุกคนที่มารับการฝึกอบรมล้วนมีความตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติด และผลจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า 70% พบว่าผู้ป่วยยาเสพติดสามารถว่าเลิกใช้ยาเสพติด ถือว่าประสบความสำเร็จ และจะขยายไปยังพื้นต่างๆของภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ต่อไป และที่ผ่านมาได้ฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้ารับการบำบัด รวมถึงผู้ปกครอง ให้การตอบรับดีมากกับโครงการนี้ สำหรับแคมป์ 35 รุ่นที่ 2 นี้ มีหลักสูตรกระบวนการระบบต่างๆ ที่ชัดเจน และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น วันนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อม และยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดที่เป็นทุกข์อันดับหนึ่งของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลได้สั่งการให้ดำเนินการต่อไป เชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะส่งผลดีกับพื้นที่จะทำให้เกิดสันติสุขต่อพื้นที่อย่างแน่นอน

สำหรับ Camp 35 จังหวัดปัตตานี ถือว่าเป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นโมเดลต้นแบบแห่งแรกของประเทศ หลังจากที่รัฐบาลและ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบัน ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดปัตตานี มีการดำเนินการ นำผู้ป่วยยาเสพติด ในเขต อำเภอสายบุรี อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เข้ารับการบำบัด แล้วจำนวน 2 รุ่น โดยวันนี้เป็นการเปิดค่ายในรุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 251 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดได้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยเร็ว