วชช.สตูล เดินหน้าพัฒนาชุมชนต้นแบบ SATUN Model จนเป็น “best” : (CBT & GlobalGeopark Tourism in Satun)

9 พฤศจิกายน 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสตูลเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการที่เป็น best practice ของ วิทยาลัยชุมชนที่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล พื้นที่หนึ่งในอีกหลายพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนสตูล
ได้ไปพัฒนา ด้วยกระบวนการ SATUN Model จนเป็น “best” : (CBT & GlobalGeopark Tourism in Satun)


วิทยาลัยชุมชนสตูล ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยได้ดำ เนินการอย่างต่อเนื่องที่มีความหลากหลายกิจกรรม เน้นการดำเนินการเชิงลึกที่เข้าถึงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่อุทยานธรณี ด้วยความตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำเนินการงาน จึงได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้วยร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูลและอุทยานธรณีสตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชน สามารถสร้างรายได้จากทุนชุมชน ที่ส่งผลต่อภาพรวมในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ที่ครอบคลุมครบถ้วนตามองค์ประกอบ การเนินการนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันให้ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) เป็นอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ซึ่งการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเชิงพื้นที่และชุมชนสืบไป