นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนระดับประเทศ

สำหรับการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกลุ่มชาวสวนทุเรียนทั้ง 6 ภูมิภาค มาร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ระดับอำเภอใน 22 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครนายก, ชลบุรี, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, ปัตตานี, ระนอง, กระบี่, สงขลา, นราธิวาส, สตูล และตาก


สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย คือการรวมตัวของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร มารวมตัวกันเป็นองค์กร เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเกษตรกร

ในส่วนของภาคใต้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขตภาคใต้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดชุมพร เป็นนายกสมาพันธ์ฯ และนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นที่ปรึกษา


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผลดีต่อเกษตรกรในระดับหนึ่งแล้ว และเมื่อยกระดับมาเป็นสมาพันธ์ฯ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทุเรียน ซึ่งจะเข้ามากำกับดูแลให้การผลิตทุเรียนแปลงใหญ่มีมาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีความเสถียรในด้านของราคา ก่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป