ย้อนหนึึ่งตำนานการเมืองสงขลาคนสำคัญ นายไสว พัฒโน ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราอย่างสงบที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด้วยสิริอายุ 85 ปี

นายไสว พัฒโน เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2477 ตรงกับแรม 2 ค่ำเดือน 11 ปีจอ (วันที่1 ตุลาคม 2477 ตามบัตรประชาชน) มีภูมิลำเนาที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นบุตรชายคนที่ 6 ของนายแจ้ง กับ นางปาน พัฒโน มีพี่น้องจำนวน 9 คนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับ นางละเอียด พัฒโน (สกุลเดิม ทองเลิศ) มีบุตรและธิดา รวม 4 คน คือดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นางจิตต์อิ่ม พัฒโน ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ นางพิมพ์เพ็ญ พัฒโน ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายไสว พัฒโน ประกอบอาชีพทนายความ และเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 2 สมัย ก่อนที่จะได้รับการชักชวนโดย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ให้มาลงสมัครรับเลือกตั้ง “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา”และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2518 แต่ครั้งต่อมา (พ.ศ. 2519) ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และกลับมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งใน พ.ศ. 2522 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2538 ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

นายไสว พัฒโน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย” ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ต่อมาได้รับเลือกเป็น “รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2” ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม”ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2536 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

นายไสว พัฒโน ชื่นชอบในธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ เลี้ยงไก่แจ้ และการเขียนบทกลอนสดกลอนหนังตะลุงตลอดจนแต่งเพลง ก่อนล้มป่วยยังมีผลงานที่ยังไม่เสร็จนั่นคือ การแปลความหมายบทกลอนจากภาษาจีน เพื่อนำมาแต่งเป็นใหม่เป็นบทกลอนภาษาไทย