เมื่อ  16 มิ.ย.62 เวลา 13.30  ที่สนามยิงปืน ร้อย มทบ.41 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางพบปะผู้เข้าร่วมเสวนา ในหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน” รุ่นที่ 2 โดยกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเสวนาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแนวทางการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย

กิจกรรมเสวนาผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้านนั้น เป็นการเสวนาพูดคุยหารือของผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ด้วยการนำเสนอแนวทาง พร้อมจับมือกันทำงานตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ว่า ควบคุมพื้นที่ปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เอื้อประโยชน์ต่อการพูดคุย นำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการจับมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ และพลังภาคประชาชนด้วยจุดยืนในการกดดันขับไล่ผู้ก่อความไม่สงบออกจากชุมชน และหมู่บ้าน ปกป้องผู้บริสุทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่สีขาวอย่างเป็นรูปธรรม

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การเสวนาครั้งนี้ จะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อพื้นที่ ทุกคนในที่นี้จะต้องมีการปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมกันคิด และร่วมกันทำ กำหนดแนวทางขจัดปัญหาความหวาดระแวงต่อกันในทุกมิติ ไม่ว่าระหว่างผู้นำท้องที่ด้วยกัน หรือผู้นำท้องที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำทุกข้อมูลปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง มาร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป” ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ 061-1732999 ให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อการโทรมาแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะในพื้นที่กับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง