สงขลา | ผู้นำท้องที่ คือ คนสำคัญที่จะจับมือไปกับรัฐ ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีความปลอดภัย แม่ทัพภาคที่ 4 เสวนา ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ เพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน สร้างพื้นที่ปลอดภัย นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

วันนี้ (14 มิ.ย. 62 ) ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม “เสวนาเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน” รุ่นที่ 1 โดยกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เพื่อเป็นการพูดคุยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้จะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อพื้นที่ ทุกคนในที่นี้จะต้องมีการปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมกันคิด และร่วมกันทำ กำหนดแนวทางขจัดปัญหาความหวาดระแวงต่อกันในทุกมิติ ไม่ว่าระหว่างผู้นำท้องที่ด้วยกัน หรือผู้นำท้องที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำทุกข้อมูลปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน มาร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่อย่างแท้จริง

การเสวนาผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน เป็นการเสวนาพูดคุยหารือของผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับชุดปฏิบัติการจรยุทธ ด้วยการนำเสนอแนวทาง พร้อมจับมือกันทำงานตามแนวทางและนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ว่า ควบคุมพื้นที่ปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจไทยหนึ่งเดียวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในไปสู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยจุดยืนในการกดดันขับไล่ผู้ก่อความไม่สงบออกจากชุมชน และหมู่บ้าน ปกป้องผู้บริสุทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่สีขาวอย่างเป็นรูปธรรม