สงขลา | งานวันลูกโหนด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 33 ของอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 6 กค.62 เชิญชวนเกษตรกรส่งลูกตาลโตนดและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เป็นสินค้าโอทอปของดีอำเภอสทิงพระ เนื่องจากอำเภอสทิงพระ เป็นอำเภอที่มีต้นตาลโตนดมากที่สุดในคาบสมุทรสทิงพระ กว่า 5 แสนต้น

นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เปิดเผยว่า อำเภอสทิงพระ จัดงานวันลูกโหนด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 33 โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมืองสทิงพระและความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดงานวันลูกโหนดติดต่อกันเรื่อยมา เป็นเวลาถึง 33 ปี ในปี 2562 นี้

และในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จัดให้มีการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยเฉพาะลูกตาลโตนด น้ำผึ้งโหนดและน้ำส้มโหนด

ซึ่งในทุก ๆ ปีจะได้รับความสนใจจากเกษตรกรส่งลูกตาลโตนด ทั้งตาลโตนดกา และตาลโตนดข้าว รวมทั้งน้ำผึ้งโหนดและน้ำส้มโหนด มาเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอำเภอสทิงพระ เป็นอำเภอที่มีต้นตาลโตนดมากที่สุดในคาบสมุทรสทิงพระ มีจำนวนกว่า 5 แสนต้น สร้างอาชีพและสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาจนถึงลูกหลาน

“ผมขอเชิญเที่ยวงานลูกโหนด เป็นงานประจำปีของชาวสทิงพระสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตสั่งสมมาช้านาน คือ โหนด นา เล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม มาเที่ยวชม อุดหนุนและหาซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้ในงาน”