เปิดแล้ว ศูนย์ SMEs-ITC นิคมฯ ภาคใต้ โดยคุณวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เชิญชวนเที่ยวพุทธอุทยานเขาเล่